Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Wrocław, 19 listopada 2020 r.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki Polskiej Sieci Handlowej „Unia” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje, iż:

w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, do wszystkich akcjonariuszy Spółki zostało skierowane piąte i ostatnie wezwanie do złożenia w Spółce posiadanych przez Akcjonariuszy dokumentów akcji, aby dokonać ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
w godzinach pracy biura Spółki.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie.

Przypominamy, iż od 1 stycznia 2021 r. akcjonariuszem spółki będzie tylko podmiot, który złożył dokumenty akcji w spółce i został wpisany w rejestrze akcjonariuszy. Postawa pasywna akcjonariusza i brak odpowiedniego ujawnienia w rejestrze spowoduje, że tak naprawdę akcjonariusz przestanie nim być, bo np. nie będzie mógł głosować ani nie otrzyma dywidendy. Przez 5 kolejnych lat czyli do 1 marca 2026 r. dokumenty akcji nie złożone w spółce zachowają wyłącznie moc dowodową w zakresie wykazania przez akcjonariusza, że przysługują mu prawa udziałowe, czyli na ich podstawie będzie mógł zawnioskować o ujawnienie w rejestrze. Po tej dacie dokumenty akcji z mocy prawa utracą moc dowodową – ich właściciel definitywnie tj. bezpowrotnie utraci przymioty akcjonariusza.

Wrocław, 27 października 2020 r.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Polska Sieć Handlowa „Unia” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje, iż:

w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, do wszystkich akcjonariuszy Spółki zostało skierowane czwarte wezwanie w celu złożenia w Spółce posiadanych przez Akcjonariuszy dokumentów akcji, aby dokonać ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
w godzinach pracy biura Spółki.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie.

W przypadku jeśli Akcjonariusz dokonał zwrotu wymaganych dokumentów,
prosimy pozostawić niniejsze wezwanie bez odpowiedzi.

Wrocław, 06 października 2020 r.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Polska Sieć Handlowa „Unia” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje, iż:

w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, do wszystkich akcjonariuszy Spółki zostało skierowane trzecie wezwanie w celu złożenia w Spółce posiadanych przez Akcjonariuszy dokumentów akcji aby dokonać ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
w godzinach pracy biura Spółki.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie.

Wrocław, 10 września 2020 r.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Polska Sieć Handlowa „Unia” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje, iż:

w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, do wszystkich akcjonariuszy Spółki zostało skierowane drugie wezwanie w celu złożenia w Spółce posiadanych przez Akcjonariuszy dokumentów akcji aby dokonać ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław  w godzinach pracy biura Spółki.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie.

Zarząd Polskiej Sieci Handlowej „UNIA” S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 czerwca 2020 ro godz.11.00 przy ulicy Krakowskiej 29, 50-424 Wrocław.

 

Zarząd Polskiej Sieci Handlowej „UNIA” S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 maja 2020 r.
na godzinę 13.00
pod adresem ul. Sportowa 6/3, 55-011 Siechnice